Przejdź do treści

Partnerzy

Politechnika Rzeszowska  (PRz)

Politechnika Rzeszowska (PRz) prowadzi kształcenie techniczne od 1951 roku. Uczelnia mieści się w Rzeszowie – nowoczesnej stolicy Podkarpacia, gdzie działają liczne firmy produkujące części dla przemysłu lotniczego. W dniu 1 października 1974 r. Wyższa Szkoła Inżynierska otrzymała status uniwersytetu jako Politechnika Rzeszowska. Szkoła stała się ośrodkiem akademickim o istotnym znaczeniu dla południowo-wschodniego regionu Polski. PRz, dysponując kadrą o wysokich kwalifikacjach zawodowych i zaawansowaną bazą do prowadzenia prac badawczych, oferuje swoje usługi w niemal wszystkich dziedzinach inżynierii. Politechnika Rzeszowska kształci na 7 wydziałach: Inżynieria Mechaniczna i Aeronautyka, Inżynieria Elektryczna i Komputerowa, Inżynieria Lądowa i Środowiska oraz Architektura, Inżynieria Chemiczna, Mechanika i Technologia, Matematyka i Fizyka Stosowana, Zarządzanie (nieinżynierskie). PRz prowadzi nabór na ponad 12 000 studentów i 24 kierunki studiów. Uczelnia uczestniczy w programie Erasmus plus i prowadzi dwustronną wymianę kadry akademickiej, pracowników administracji i studentów. Oprócz badań naukowych uczelnia bierze udział w programach dotyczących spraw regionalnych i rozwoju. W PRz zatrudnionych jest ok. 1613 pracowników (zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracji). Liczba pracowników naukowych wynosi ok. 861 (ok. 40 profesorów zwyczajnych z tytułem naukowym profesora, 20 profesorów nadzwyczajnych z tytułem naukowym profesora, 120 docentów ze stopniem doktora i doktora habilitowanego. 3 profesorów wizytujących, 3 adiunktów ze stopniem doktora i doktora habilitowanego, 359 asystentów ze stopniem doktora, 21 wykładowców ze stopniem doktora i 160 wykładowców bez stopnia doktora). Łączna liczba studentów PRz wynosi ponad 12 000 (ponad 9 900 na studiach stacjonarnych i ponad 2 900 na studiach niestacjonarnych). Wśród nich jest także ponad 140 studentów z zagranicy. Członkami grupy są etatowi pracownicy PRz, którzy są zarówno nauczycielami jak i pracownikami naukowymi. Uczelnia posiada również wykwalifikowane biura administracji, które pomagają w realizacji wszelkich procedur formalnych dotyczących projektów.

Strona internetowa:

https://w.prz.edu.pl/

Media społecznościowe:

https://www.facebook.com/oficjalnypolitechnikarzeszowska


Danmar Computers

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w dziedzinie technologii informacyjnej i prowadzącą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar posiada bogate doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, które są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Danmar posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w ramach których pracownicy działu R&D firmy prowadzą badania i przygotowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych słuchaczy. W ciągu 22 lat Danmar z powodzeniem zrealizował ponad 100 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress oraz Erasmus+. W wielu z tych projektów Danmar był odpowiedzialny za projektowanie i koordynację strategii upowszechniania.

Danmar Computers jest twórcą i dostawcą AdminProject, systemu online do zarządzania projektami europejskimi. Wszystkie działania firmy oparte są na szerokiej i dobrze rozwiniętej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Sieci krajowe obejmują instytucje szkoleniowe i doradcze, uniwersytety, szkoły, organizacje pozarządowe, jak również firmy z sektora prywatnego. Sieci międzynarodowe obejmują partnerów o różnym profilu, pochodzących z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją Danmar Computer jest promowanie edukacji przez całe życie oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji dla wszystkich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Strona internetowa:

https://danmar-computers.com.pl

Media społecznościowe:

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Danmar-Computers/144597388897753

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/danmar-computers

Twitter: https://twitter.com/DanmarComputers


GrantXpert Consulting

GrantXpert Consulting jest cypryjskim MŚP, ze skumulowanym doświadczeniem ponad 25 lat w europejskich i krajowych programach finansowania. Zespół GrantXpert posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych i konsultacyjnych dla organizacji lokalnych i unijnych w zakresie dostępnych funduszy, w realizacji prac badawczych w zakresie przedsiębiorczości i innych tematów edukacyjnych oraz w opracowywaniu innowacyjnych programów edukacyjnych.

Firma została założona w 2009 roku, po uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności przez krajowy program „Nowe kobiety przedsiębiorcy”. Od tego czasu firma pomogła dużej liczbie cypryjskich (prywatnych i publicznych) firm, organizacji non-profit, organizacji badawczych i akademickich oraz gmin w uzyskaniu finansowania z programów europejskich i krajowych. Uzyskane przez te organizacje fundusze pomagają w opracowywaniu innowacyjnych produktów i usług na rynki międzynarodowe, zwiększaniu ich konkurencyjności, dalszym rozwoju, angażowaniu się w projekty badawcze, wdrażaniu innowacyjnych praktyk, podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności personelu oraz zatrudnianiu nowych pracowników.
W ciągu ostatnich 10 lat GrantXpert pomógł wielu cypryjskim i unijnym organizacjom otrzymać ponad 20 milionów euro z finansowanych programów.

Strona internetowa: https://www.grantxpert.eu/


Mindshift Talent Advisory

Mindshift jest firmą konsultingową specjalizującą się w Human Resources, która inwestuje w wydajność i podnoszenie kompetencji ludzi, dążąc do zwiększenia dojrzałości cyfrowej i interpersonalnej w organizacjach i społeczeństwie.

Na poziomie krajowym MINDSHIFT ma jako jednego ze swoich głównych partnerów The Key Talent Portugal, HR Tech Consulting specjalizujący się w Social Attraction i Talent Assessment, który rozwija platformy, takie jak Panorama i AplyGo, które pozwalają na optymalizację, wdrożenie i zarządzanie cyfrowymi, zwinnymi i atrakcyjnymi procesami HR opartymi na analizie danych.

Na poziomie europejskim jesteśmy partnerem strategicznym w rozwoju projektów współpracy ponadnarodowej, których celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze szkolenia młodzieży i dorosłych, w sześciu kluczowych obszarach: podnoszenie i zmiana kwalifikacji, włączenie i zdolność do zatrudnienia, zrównoważony rozwój, wzmocnienie pozycji kobiet, przedsiębiorczość i kreatywność oraz cyfrowe talenty.

Mindshift jest silnie zaangażowany w zasady odpowiedzialności społecznej i Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, skupiając zespół pracowników o różnym pochodzeniu i doświadczeniu zawodowym.

Strona internetowa: www.mindshift.pt

Media społecznościowe:

www.facebook.com/mindshift.talent.advisory

www.linkedin.com/company/mindshift-talentadvisory


Submeet

Stowarzyszenie Submeet jest organizacją non profit założoną w marcu 2011 roku, której celem jest promowanie działań związanych z mobilnością transnarodową skierowanych do osób uczących się i pracowników.

Głównymi celami Submeet:

 • wspieranie osób uczących się w nabywaniu kompetencji z myślą o poprawie ich rozwoju osobistego i zdolności do zatrudnienia na europejskim rynku pracy;
 • wspieranie rozwoju zawodowego osób pracujących w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży w celu wprowadzania innowacji i poprawy jakości nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą w całej Europie.
 • zwiększać świadomość i zrozumienie innych kultur i krajów przez uczestników,
 • aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz rozwijać poczucie obywatelstwa i tożsamości europejskiej;
 • wzmocnić synergie i przejścia między edukacją formalną, pozaformalną, szkoleniem zawodowym, zatrudnieniem i przedsiębiorczością;
 • zapewnić lepsze uznawanie kompetencji zdobytych dzięki okresom nauki spędzonym za granicą.

Strona internetowa: https://submeet.eu/


Yasar University

YASAR UNIVERSITY został założony w Izmirze w Turcji w 2001 roku z misją tworzenia zrównoważonej wartości poprzez doskonałą edukację i badania oraz przyczynianie się do społeczeństwa poprzez kultywowanie tych innowacyjnych jednostek, które będą kształtować przyszłość. Yasar University ma jasną wizję, aby stać się światowej klasy uniwersytetem poświęconym projektowaniu i redefiniowaniu przyszłości. Uniwersytet jest idealnym środowiskiem dla badań, rozwoju osobistego i uczenia się przez jego 9 wydziałów (prawo, ekonomia i nauki administracyjne, inżynieria, komunikacja, sztuka i projektowanie, nauka i litery, architektura, biznes i nauki humanistyczne), 2 szkoły absolwentów (ponad 40 programów magisterskich i doktoranckich), szkoła zawodowa, Centrum Badań UE, Centrum Kształcenia Otwartego i na odległość, Biuro Transferu Wiedzy i Technologii oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. Uniwersytet Yasar obsługuje 7574 studentów. Ponad 62 programy studiów są oferowane w jego wydziałach i instytucjach z językiem angielskim jako medium nauczania dla większości programów.

Strona internetowa: https://www.yasar.edu.tr/


AKNOW

ASSERTED KNOWLEDGE (AKNOW) jest firmą zajmującą się wdrożeniami technicznymi i pozyskiwaniem personelu, dostarczającą organizacjom wysoko wykwalifikowane usługi i personel ICT. Konsultanci AKNOW mają wieloletnie doświadczenie handlowe we wspieraniu dużych, międzynarodowych integratorów ICT, takich jak European Dynamics, INTRASOFT International, TRASYS, Munich Re i innych.

AKNOW ma 2 partnerów zarządzających i zespół wysoko wykwalifikowanych konsultantów ICT, badaczy i deweloperów liczący 12 osób, z czego 5 to stali pracownicy. Nasze obecne działania skupiają się na:

 • E&M Learning: Szkolenia z wykorzystaniem innowacyjnych metodologii dla e&m learningu
 • Szkolenie spersonalizowane: Spersonalizowane podejścia do szkolenia wykorzystujące eksplorację opinii, analizę sentymentu i technologie rzeczywistości rozszerzonej.
 • Uczenie się nieformalne: Uczenie się nieformalne poprzez tworzenie dynamicznych społeczności internetowych w celu wzmocnienia uczenia się społeczności poprzez dopasowanie chęci uczenia się do pasji nauczania.
 • Rozpowszechnianie wiedzy: Rozpowszechnianie wiedzy choć rozwój i zastosowanie zintegrowanego procesu komunikacji strategicznej wspieranego przez ukierunkowane działania online i offline.
 • Serious Games: Promocja Serious Games w Lifelong Learning poprzez wykorzystanie poważnych gier do rozwoju kluczowych kompetencji.
 • Wykorzystanie przez projekt: Zrównoważone wyniki projektu poprzez wprowadzenie wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju we wczesnych etapach projektowania i eksploatacji wynikającej z ukierunkowania możliwości publicznych i komercyjnych przez cały okres trwania projektu.
 • Ciągłe doskonalenie: Metodologie i narzędzia zapewniania jakości skoncentrowane na ukierunkowanych metrykach jakości i programach najlepszych praktyk / wyciągniętych wniosków.

Strona internetowa: http://www.asserted.eu/